Κείμενα Aρχιμανδρίτου Βασιλείου Iβηρίτου

Ἡ Μεγάλη Σύνοδος ὡς φανέρωσι τοῦ ποὺ βρισκόμαστε

Πολλὲς δεκαετίες πέρασαν γιὰ νὰ γίνη ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κάποιοι δὲν θεωροῦσαν ἀπαραίτητη τὴ σύγκλησί της. Ἄλλοι προβληματιζόταν γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ὀνομαστῆ ἢ ποιὰ θέματα πρέπει νὰ ἀντιμετωπίση.

Τὸ χρέος τὸ μεγάλο καὶ ἅγιο τῶν Ὀρθοδόξων δὲν εἶναι νὰ κάνωμε ἁπλῶς κάτι, ἀλλὰ νὰ φανερώνωμε τὸν πλοῦτο τῆς Χάριτος ποὺ λειτουργικὰ ζοῦμε μέσα στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ μένει ἀμετάθετο, ἔστω καὶ ἂν ταράσσεται ἡ οἰκουμένη καὶ μετατίθενται ὄρη εἰς καρδίαν θαλασσῶν.

Ἡ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία ἔχει τὴ συνείδησι τῆς μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἰσχυρισμός, ἀλλὰ μιὰ εὐλογία ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ καταλήγει στὴν Ἀνάστασι. Καὶ ἀπὸ τὴ θυσία τῶν Ἁγίων ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμά του. Ἀποτελοῦν τὸ σῶμα Του. Καὶ συγκροτοῦν τὴν Ἐκκλησία, ὡς τὴ μικρὰ ζύμη ποὺ οὐρανώνει τὸ γεῶδες ἡμῶν φύραμα.

Ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου εἶναι σαφής: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». Καί: «Ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής».

 

Ἐκδόθηκε αὐτοτελῶς τὸν Μάρτιο τοῦ 2016, μὲ τίτλο: «Ἐξ ἀφορμῆς τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»

TOP

Search www.imiviron.gr

Login

Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ (0)